Brødrene Midthaug AS ønsker å være en aktør som arbeider for miljøet, en bærekraftig produksjon og er en ansvarlig virksomhet. Vi er Miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001:2015 For å nå våre målsetninger har vi tatt stilling til FNs Bærekraftsmål og satt fokus på de målene som er mest relevant for oss og for våre kunder.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Forut for bærekraftsmålene førte tusenårsmålene (2000-2015) til stor framgang på områder som utdanning og helse, men har også blitt kritisert for kun å adressere symptomer på fattigdom. Bærekraftsmålene skal gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer.

 

 

Våre overordnede fokusområder sammefaller med følgende bærekraftsmål


Mål 9: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftige industrialisering og innovasjon

Vi i Brødrene Midthaug AS jobber hver dag for å optimalisere våre produkter og arbeidsmetoder for at vi best mulig redusere vår virksomhets påkjenning på det ytre miljø.  Konstruksjonsavdelingen søker til enhver tid å effektivisere vår produksjon og montasje gjennom forbedringer på våre produkter. Produksjonen foregår i stor grad ved robotiserte maskiner (CNC) og kan, om behovet tilsier det, produsere 24/7. Vi strekker oss etter å ha en tidsriktig og moderne produksjonslinje og investerer i nye maskiner og utstyr når behovet eller muligheten viser seg.

Les mer om mål 9 her!

Mål 11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftig

Brødrene Midthaug AS er en lokal bedrift på Kleive i Møre og Romsdal. Virksomheten startet sin produksjon på samme adresse i 1947. I mer enn 75 år har den vært en hjørnestensbedrift, noe vi ønsker at den skal fortsette å være, også inn i fremtiden. Bedriften støtter lokalsamfunnets lag og foreninger gjennom rene økonomiske tilskudd, nødvendig utstyr og/eller annet. Videre har vi i alle år bidratt med den lokale infrastrukturen gjennom utbygging av bl.a. gangbruer, atkomstveger rekreasjonsområder.
Vår ambisjon er å fortsette dette arbeidet også i fremtiden og bistå omliggende lokalsamfunn når det faller seg naturlig. Vi har i en årrekke hatt et samarbeid med NAV hvor vi gir personer med «hull i CV-en» en ny sjanse i arbeidslivet. Flere nøkkelpersoner i vår tilvirknings-linje er rekruttert gjennom dette programmet, og er noe vi ønsker å videreføre.

Les mer om mål 11 her!

Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Vår utviklingsavdeling arbeider kontinuerlig for å minimalisere råvarebruken til våre produkter uten at det går på bekostning av produktets egenskaper. Dette gjøres gjennom smarte løsninger og slanke konstruksjoner. Slankere konstruksjoner gir lavere vekt og reduserte transportbehov. Samtidig bidrar dette til en reduksjon i råvarebruk, energibehov og bruk av naturressurser. Lang produktlevetid skal være Brødrene Midthaug’s styrke, målt mot konkurrerende alternativer.

Les mer om mål 12 her!

Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Bedriften investerer i nye maskiner som reduserer vårt energibehov. Bl.a. ny herdeovn installeres ila. 2022 og vil alene bidra til en energireduksjon på mer enn 10% i den aktuelle prosessen.

Alle bedriftens avdelinger, lokalt og regionalt, er underlagt et individuelt avfallsregime. Dette regimet bidrar med å redusere virksomhetens egen produksjon av avfall og beskriver detaljert hvordan avfall skal avhendes. Vi analyserer avfallsstatistikken og behovsprøver de fakta som avdekkes. (Eks. produktemballasje.) Alt avfall sendes til gjenvinningsanlegg. Mer enn 90% av vårt avfall gjenvinnes mens det resterende går til energiproduksjon. Tilnærmet 0% av vårt avfall deponeres. Våre prefabrikkerte løsninger reduserer montasjetiden på byggeplass og bidrar på sin måte med å senke de lokale omkostninger på det ytre miljø.

Les mer om mål 13 her!

Mål 17: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Brødrene Midthaug AS samarbeider og stiller krav til våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere for å redusere vår virksomhets påvirkning på det ytre miljø. Dette arbeidet omhandler bl.a. at vi stiller krav til klimavennlig transport på våre råvarer og produkter, og råvarenes tilvirkning. Vi skal samarbeide med våre oppdragsgivere, kunder og samarbeidspartnere for å finne de beste løsningene i produktets tilvirkning og hele dets levetid. Dokumentasjon på våre produkters miljøpåvirkning er utarbeidet og ligger tilgjengelig for alle interesserte på våre nettsider og hos EPD-Norge.

Les mer om mål 17 her!

 

Norske produkter av nordisk metall. Produsert med grønn energi i hjertet av Romsdal.