Redegjørelse

Det fremgår av åpenhetsloven § 5 at virksomheten skal offentligjøre en redegjørelse for undersøkelser i sin leverandørkjede aktsomhetsvurderingene de har gjort. Formålet med denne redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetenes nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt. Åpenhetsloven krever at virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter § 4.

Redegjørelsesplikten i åpenhetsloven bygger på Trinn 5 (Kommunikasjon) i aktsomhetsvurderingene etter OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Det er altså en del av selve aktsomhetsvurderingsprosessen at virksomheter kommuniserer om sine aktsomhetsvurderinger, funn og planer. Slik kan virksomheten bygge tillit til sin virksomhet og sine beslutningsprosesser. Redegjørelsesplikten i åpenhetsloven strekker seg imidlertid enda lenger enn OECDs retningslinjer ved at virksomhetene årlig må offentliggjøre en generell redegjørelse som er tilgjengelig for alle. Redegjørelsen må oppfylle minstekravene i § 5 første ledd bokstav a, b og c, men det er ingenting i veien for å publisere mer detaljert og utfyllende informasjon.

5, bokstav a)

Brødrene Midthaug AS er et datterselskap av Midthaug AS, selskapet er Norges største produsent av trapper, rekkverk og balkonger. Brødrene Midthaug AS er lokalisert med hovedkontor og fabrikk på Kleive i Molde kommune, selskapet har også regionale salgsavdelinger i Etne, Ullensaker, Lena, Trondheim, Molde og Ålesund. Dets kunder er hovedsakelig byggentreprenører i hele landet. Vi har forankret arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i interne retningslinjer og rutiner som: Personvern (GDPR), tariffavtaler, HMS og vernetjeneste, AMU, varslingskanaler og tillitsmannsapparat som skal bidra til å avdekke negative konsekvenser.

5, bokstav b)

Under aktsomhetsvurdering av våre samarbeidspartnere/leverandører har vi lært disse å kjenne som svært opptatte av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Undersøkelsen viser at våre leverandører er opptatt av de samme verdier som Brødrene Midthaug er, vi har ikke avdekket noen form for risiko tilknyttet eventuelle brudd på retningslinjer i åpenhetsloven.

5, bokstav c)

Forankring

Åpenhetsloven er forankret i hele selskapet og følgende konkrete forankrings-tiltak er gjennomført:
Organisasjonen er orientert gjennom informasjon i møter og via intranet.
Ledelsen har utarbeidet en plan for oppfyllelse av loven og startet gjennomføringen av den.
Bærekraft er sentralt i styrets beretning allerede, og arbeidet med Åpenhetsloven er behandlet og godkjent av styret. Forankringen ligger i bedriftens prinsipper for virksomhetsstyring, som sier at selskapet skal motarbeide diskriminering med utgangspunkt i kjønn, alder, etnisitet, religion og seksuell legning.
Brødrene Midthaug AS har alltid hatt fokus på lik lønn for likt arbeid, og målet for lønnsmodellen vår er at vi skal ha en rettferdig lønn. Vi har en grundig likelønnsrevisjon, i forbindelse med de årlige lønnsoppgjørene. Forvaltning av lønnsmodellen er en årlig prosess. Sammensetningen av gruppen som bestemmer og vurderer kravene i modellen består av ansatte/tillitsvalgte og ledelsen.

System for å overholde informasjonsplikten

Vi har etablert et system for håndtering av informasjonsplikten i Åpenhetsloven, og ansvar for gjennomføring er fastlagt og etablert som fast gjøremål. Vi har publisert informasjon om hvordan vi jobber med bærekraft på våre nettsider. Dette er supplert med hvordan vi jobber med Åpenhetsloven. Begge deler vil kontinuerlig bli oppdatert. Spørsmål og behov for informasjon utover det vi har publisert besvares ved forespørsel. Innen 30. juni 2023 vil vår leverandørkjede være grundig kartlagt og tiltak iverksatt der det er behov for dette. I hht planen vår for 2023 skal ledelsen innen 30. juni 2023 legge fram sin analyse og om det vil være behov for igangsetting av tiltak. Vi vil innarbeide 30. juni som en dato for når status på vårt arbeid skal være oppdatert og gjeldende i vår eksterne rapportering på midthaug.no.

Prosess for kartlegging og analyse

Arbeidet vil være en pågående prosess, hvor vi gradvis vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og iverksette eventuelt arbeid for reduksjon eller fjerning av mulig skade. Ved behov for nye leverandører/forretningsforbindelser vil analysen/kartleggingen gjøres i forkant av avtaleinngåelse. For etablerte leverandører vil vi gjøre en årlig revisjon. Planen for arbeidet med kartlegging av leverandører og forretningsforbindelser er utarbeidet basert på gjeldene retningslinjer. Analyse av egen organisasjon er ferdigstilt. Ingen brudd er funnet. Overordnet analyse av Midthaug sine leverandører som skal kartlegges er ferdigstilt. Vi bekrefter at vi i egen virksomhet oppfyller kravene i Åpenhetsloven knyttet til HMS, arbeidsforhold og rettigheter for arbeidstakere.

Send inn forespørsel vedrørende åpenhetsloven:

Trykk her!